Avveckla AB genom frivillig likvidation

Vill du avveckla ditt aktiebolag genom frivillig likvidation så bör du veta att tar cirka sju månader att genomföra en likvidation. Det kan ibland ta längre tid. Kallelsetiden på okända borgenärer är sex månader och går inte att ändra.

Vid en frivillig likvidation så fattar styrelsen vid en bolagsstämma beslut om att företaget skall likvideras och en likvidator utses som ska utföra likvidationen.

Grunden för detta är ett förslag som styrelsen ska skriva som innehåller:

 • skälen för likvidation (exempelvis att verksamheten har upphört)
 • från vilken dag likvidationen föreslås gälla (förslagsvis den dag som Bolagsverket förordnar likvidator)
 • den beräknade tidpunkten för skiftet
 • beräknat skiftesbelopp (de tillgångar som finns kvar att skifta ut till ägarna efter det att skulderna är reglerade).

Detta förslag skall vara tillgängligt för alla aktieägare en viss tid innan bolagsstämman.

Om frågan om likvidation inte ska behandlas på årsstämman ska följande handlingar bifogas förslaget:

 • En kopia av den senaste årsredovisningen med fastställd balans- och resultaträkning.
 • En kopia av revisionsberättelsen, om aktiebolaget har krav på revisor.
 • En redogörelse, undertecknad av minst hälften av styrelseledamöterna, för händelser som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades och som har varit av väsentlig betydelse för företagets ställning.
 • Ett yttrande från aktiebolagets revisor över styrelsens redogörelse, om aktiebolaget har krav på revisor.

LiKVIDATORN får inte ha var en del av, eller ha anknytning till styrelsen, En likvidator måste ha fyllt 18 år, får inte ha konkurs- eller näringsförbud och får heller inte ha förvaltare.

Likvidatorn ersätter styrelsen och den verkställande direktören och har till uppgift att genomföra likvidationen. Likvidatorn ska förbereda bolaget för avveckling och ansöka om kallelse på okända borgenärer. Kända borgenärer ska sammanställas och Bolagsverket skall informeras om detta.

TÄNK PÅ ATT ÄVEN BOLAG SOM ÄR I LIKVIDATION MÅSTE LÄMNA IN ÅRSREDOVISNING.

Om inga okända borgenärer har hört av sig vid kallelsetidens utgång kan likvidationen avslutas och eventuella tillgångar kan skiftas ut till ägarna.

Likvidatorn lägger fram slutredovisningen på en bolagsstämma och därmed är bolaget upplöst. Likvidatorn anmäler därefter till Bolagsverket att likvidationen är avslutad och skickar in följande bilagor:

 • Bolagsstämmoprotokoll där det framgår att slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman (bestyrkt kopia)
 • Bevis om dagen för utfärdande av kallelse till okända borgenärer – om inte Bolagsverket har utfärdat kallelsen.
 • Slutredovisning bestående av förvaltningsberättelse för likvidationen i dess helhet med redogörelse för skiftet (bestyrkt kopia). Redovisningshandlingar för hela likvidationstiden samt revisionsberättelse (bestyrkt kopia), när en sådan ska finnas, över slutredovisningen och förvaltningen.

Aktiebolaget avregistreras sedan av Bolagsverket.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings